Neodkladná podpora
životných funkcií
COVID - 19

Poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom

Vážení členovia,

Vláda Slovenskej republiky vyčlenila finančné prostriedky za účelom vyplatenia jednorazového finančného príspevku všetkým zdravotníckym pracovníkom (vrátane tých, ktorí pracujú v zubných ambulanciách).


I. Postup:


1. Zamestnávateľ sa prihlási do Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ďalej len „ISZI“) na stránke NCZI (link: tu).

2. V ISZI je od 20.12.2021 od 7.00 do 22.12.2021 do 22.00 pripravený webový formulár Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov (COVID_ODMENY), prostredníctvom ktorého sa Zamestnávateľ zapojí do výzvy o Poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom.

3. Webový formulár je dostupný v časti „Iné“. Vypĺňa sa rovnakým spôsobom ako sa vypĺňajú hlásenia a štatistické zisťovania.

4. Po vyplnení formulára stlačíte tlačidlo „Ukončiť úpravu“, údaje skontrolujete a následne formulár odošlete stlačením tlačidla „Odoslať“. V prípade potreby opraviť/vymazať odoslaný výkaz spätne je nutné poslať požiadavku na podatelna@nczisk.sk, avšak najneskôr v termíne do 22. decembra do 15:00 hod. (po tomto termíne už nebude možné žiadostiam o opravu odoslaných údajov vyhovieť).


II. Ďalšie informácie k odmene:

1. Odmena sa dotýka len zdravotníckych pracovníkov, nie iných zamestnancov Zamestnávateľa. Odmena sa má podľa vyjadrenia ministerstva zdravotníctva vzťahovať aj na zubného lekára, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia alebo licencie na samostatnú zdravotnícku prax.

2. Odmena vo výške 350 eur je poskytnutá vo výške celkovej ceny práce (“superhrubá mzda”), z ktorej Zamestnávateľ zrealizuje svoju odvodovú povinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a následne aj odvodovú povinnosť zdravotníckeho pracovníka ako zamestnanca.

3. Zamestnávateľ je povinný prideliť odmenu najneskôr v januári roku 2022 v mzde za mesiac december 2021, v opačnom prípade ide o neoprávnené použitie finančných prostriedkov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Zamestnávateľ je povinný informovať (napríklad slovne) zamestnanca, že nárok na vyplatenie odmeny má zdravotnícky pracovník len jeden krát a to vo vzťahu len k jednému zamestnávateľovi pričom zdravotnícky pracovník je povinný preukázateľne písomným spôsobom informovať všetkých svojich Zamestnávateľov o skutočnosti, z ktorej bude zrejmé voči ktorému si vyplatenie odmeny uplatňuje.MUDr. Igor Moravčík, v. r.

prezident


Testovanie na prítomnosť Covid-19 poskytovateľmi zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti

Slovenská komora zubných lekárov informuje svojich členov:

1. Môže Zubný lekár/PZS vykonávať Ag testovanie:

  • Komora je toho názoru, že pokiaľ poskytovateľ nemá vydané povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydaného príslušným RÚVZ môže testovať svojich zamestnancov a pacientov, ktorým má byť poskytnuté ošetrenie.

2. Poskytovateľ je povinný najmä:

  • viesť EVIDENCIU PACIENTOV, ktorým bolo vykonané testovanie v zubnej ambulancii. PZS zapíše do poznámky POZIT/NEGAT.
  • nahlásiť údaje NCZI najneskôr do 9:00 hod. nasledujúci deň ráno, počet vykonaných testov za predchádzajúci deň, v požadovanom členení prostredníctvom systému ISZI.
  • nahlásiťmiestne príslušnému RÚVZ každý pozitívny výsledok testovanianajneskôr do 9:00 hod. nasledujúci deň ráno elektronicky emailovou komunikáciou prostredníctvom zabezpečeného dokumentu (ZIP dokument). V prípade, ak z technických dôvodov nie je možné odoslať údaje o pozitívne diagnostikovaných osobách RÚVZ elektronicky, nahlásia sa tieto údaje na príslušný RÚVZ telefonicky, prípadne doručí tieto údaje na podateľňu RÚVZ najneskôr do 24 hod.

3. Aká je finančná úhrada od zdravotných poisťovní:

  • zdravotné poisťovne dali verejný prísľub, v ktorom upresňujú podmienky úhrady zdravotného výkonu 629a zmluvným PZS: Skríningový antigénový test SARS-CoV-2.

Verejné prísľuby zdravotných poisťovní sú dostupné na:

1. VšZP

2. Union

3. Dôvera – tento výkon neuhrádza poskytovateľom zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.

  • Poskytovateľ v prípade poskytnutia úhrady od zdravotnej poisťovne nemá požadovať od pacienta doplatok. Jedná sa o zdravotný výkon plne hradený z verejného zdravotného poistenia.
  • Ak poskytovateľ požaduje od pacienta úhradu z dôvodu, že vykonané testovanie mu nebude hradené z verejného zdravotného poistenia, má mať takýto zdravotný výkon uvedený v cenníku všetkých zdravotných výkonov a ten preukázateľne zaslať VUC.

Slovenská komora zubných lekárov

NOVÉ

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

https://ambulancia.e-vuc.sk/_free_a.jsp?F=46cfb1aca2&I=0

23.11.2020

30.10.2020

NOVÉ

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa - 30.10.2020

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID...

Úrad Verejného zdravotníctva SR - Usmernenia hlavného hygienika SR

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID...

15.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - nové opatrenia s účinnosťou od 15.10.2020

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID...


02.09.2020

NOVÉ

Aktualizované Metodické usmernenie hlavného hygienika SR

http://www.e-vuc.sk/buxus/docs/UsmernenieHHSR_COVID-19_8.aktual2.9.2020.pdf

04.05.2020

Nové Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/MU_Covid-19-Zubne-lekarstvo.pdf


!!! Čestné prehlásenie pre pacienta !!!

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/update_Cestne_prehlasenie_COVID-19-zubne-lekarstvo.pdf

26.03.2020

Tlačová správa

https://www.skzl.sk/media/zachrani-nova-vlady-kolaps-zubnych-ambulancii


Kam s akútnym pacientom s pozitívnou anamnézou ? /viď nižšie - súbory na stiahnutie/

25.03.2020 !!!

Nové tlačivo do dokumentácie:

Záznam do zdravotnej dokumentácie na základe telefonickej alebo elektronickej komunikácie s pacientom/ viď nižšie -súbory na stiahnutie/


25.03.2020 AKTUALIZOVANÉ

Prevzatie ochranných pomôcok pre zubných lekárov v PSK /viď nižšie - súbory na stiahnutie/


WEBstránky s relevantnými a aktuálnymi informáciami o koronavíruse:

https://www.korona.gov.sk/

https://health.gov.sk/Titulka

https://www.standardnepostupy.sk/

AKTUALIZOVANÉ :

Postup pre zubných lekárov- 4 situácie kontaktu s pacientami:

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/ZUBNE_OSETRENIE_POKYNY_ZL-1.pdf

Postup pre pacientov:

https://www.skzl.sk/storage/clanky/Aktuality/COVID-19/ZUBNE_OSETRENIE_POKYNY.pdf


------------------------------------------------------------------------------

Možnosti ošetrovania akútnych stavov počas núdzového stavu v PSK :

1. Akútne stavy s negatívnou cestovateľkou anamnézou, bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje:

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ , Levočská 44,Prešov

Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne počas týždňa od 8:00 hod do 14.00 hod a od 15:00 hod do 21:00 hod a počas víkendov od 9:00 hod do 20:00 hod .

Pred ošetrením prosím kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0911 498 241

https://zubnapohotovostpo.sk/


2. Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,
bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MUDr. Martina Siváka, Masarykova 16, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 8 do 12 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0907 949 398.

https://www.google.com/maps/place/MUDr.+Siv%C3%A1k+Martin/@48.9902803,21.2477721,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x97588d9a6583c9a6!8m2!3d48.990231!4d21.2478365


3. Akútne stavy s negatívnou cestovateľskou anamnézou,
bez kontaktu s osobami s ochorením a bez pobytu v zahraničí, ošetruje aj ambulancia MDDr. Róberta Macoura, Kúpeľná 6, Prešov.
Ordinačné hodiny v súčasnosti sú denne od 15 do 20 hodiny.
Pred ošetrením kontaktujte ambulanciu na tel. čísle 0948 484 809.

https://www.google.com/maps/place/Zubn%C3%A1+pohotovos%C5%A5+-+Stomatochirurgia+Pre%C5%A1ov/@48.9923045,21.2365471,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb22a8270fc71debc!8m2!3d48.9923045!4d21.2365471

Kontaktujte nás

Regionálna komora zubných lekárov Prešov
Business Centrum Spinea
Volgogradská 13
, 080 01 Prešov
0905 355 237 | sekretariat@rkzlpo.sk
Nájsť na mape


Neodkladná podpora životných funkcií

Študijný program

Neodkladná podpora
životných funkcií